Dokładność sporządzenia roztworu

W analityce chemicznej niezbędne jest zachowanie właściwych standardów przygotowywania roztworów pomiarowych. Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie przygotowanie certyfikowanego materiału odniesienia jest jednym z głównych czynników wpływających na jego jakość.

Wpływ doboru rozpuszczalnika na trwałość próbki

Certyfikowane materiały odniesienia (z angielskiego: CRM) dostępne są w handlu przede wszystkim w dwóch postaciach: jako czyste substancje lub ich roztwory o dokładnie określonym stężeniu. Wybór zastosowanego w roztworach rozpuszczalnika wynika przede wszystkim z cech fizykochemicznych substancji (np. rozpuszczalność) oraz ograniczeń metody badawczej.

Substancje higroskopijne: przygotowanie próbek

Chemia analityczna bazuje nie tylko na odpowiedniej preparacji substancji do badania, lecz również na analizie statystycznej otrzymanych wyników. Istnieją jednak substancje, których właściwe przygotowanie do badań może stanowić pewną trudność. Mowa tu o substancjach silnie higroskopijnych.